عضو

(0)
(0)
عضو

تعریف عضو عادّی در بند 6-2 اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران

 

افرادي که داراي شرايط ذيل هستند مي توانند به عضويت عادي انجمن درآيند.

الف) افرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي در رشـته هـاي مهندسـي دريـا هسـتند و حـداقل بمـدت 10 سـال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

ب) افرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي ارشـد در رشـته هـاي مهندسـي دريـا هسـتند و حـداقل بمـدت 5 سـال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

 ج) افرادي کـه داراي درجـه دکتـرا در رشـته هـاي مهندسـي دريـا هسـتند و حـداقل بمـدت 2 سـال در يکـي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

 تبصره 1 :حداقل سـابقه کـاري مـورد نيـاز افـرادي کـه داراي مـدرک مهندسـي هسـتند برابـر بـا 5 سـال بيشـتر از سابقه کاري افراد ذکر شده در بند 6-2 است.

تبصره 2 :حداقل سـابقه کـاري مـورد نيـاز افـرادي کـه داراي مـدرک غيـر مهندسـي هسـتند برابـر بـا 10 سـال بيشتر از سابقه کاري افراد ذکر شده در بند 6-2 است.

اقدام برای عضویت حقیقی

 
شرکت سازنده