عضو ارشد

(0)
(0)
عضو ارشد

تعریف اعضای ارشد در بند 6-1 اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران

افرادي که داراي شرايط ذيل هستند مي توانند به عضويت ارشد انجمن درآيند.

الف) افرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي در رشـته هـاي مهندسـي دريـا هسـتند و حـداقل بمـدت 15 سـال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

 ب) افـرادي کـه داراي درجـه کارشناســي ارشـد در رشـته هـاي مهندســي دريـا هسـتند و حـداقل بمــدت 10 سال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

ج) افـرادي کـه داراي درجـه دکتـرا در رشـته هـاي مهندسـي دريـا هسـتند و بمـدت 5 سـال در يکـي از رشـته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

 تبصره 1 : حداقل سابقه کاري مـورد نيـازي افـرادي کـه داراي مـدرک مهندسـي هسـتند برابـر بـا 5 سـال بيشـتر از سابقه کاري افراد ذکر شده در بند 6-1 است.

 تبصـره 2 : حـداقل سـابقه کـاري مـورد نيـاز افـرادي کـه داراي مـدرک غيرمهندسـي هسـتند برابـر بـا 10 سـال بيشتر از سابقه کاري افراد ذکر شده در بند 6-1 است.

شرکت سازنده