عضو افتخاری

(0)
(0)
عضو افتخاری

تعریف اعضای افتخاری در بند 6-5 اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران

 

شخصــيت هــاي ايرانــي و خــارجي کــه مقــام علمــي و يــا اجرايــي آنــان در زمينــه هــاي مهندســي دريــا حــائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

تبصره 1 :اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 

اقدام برای عضویت حقیقی

شرکت سازنده