عضو دانشجویی

(0)
(0)
عضو دانشجویی

تعریف اعضای دانشجویی در بند 6-4 اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران

 

کليه دانشجوياني که در رشته هاي مهندسي دريا به تحصيل مشغول هستند.

اقدام برای عضویت حقیقی

شرکت سازنده