عضو وابسته

(0)
(0)
عضو وابسته

تعریف اعضای وابسته در بند 6-3 اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران

 

 افرادي که داراي شرايط ذيل هستند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

الف) افرادي که داراي حداقل درجه کارشناسي در رشته هاي مهندسي دريا هستند.

ب) افرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي در رشـته هـاي مهندسـي هسـتند و حـداقل بمـدت 5 سـال در يکـي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

ج) افـرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي ارشـد در رشـته هـاي مهندسـي هسـتند و حـداقل بمـدت 3 سـال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

د) افرادي که داراي درجه دکترا در رشته هاي مهندسي هستند.

ه) افــرادي کــه داراي درجــه کارشناســي در رشــته هــاي غيرمهندســي هســتند و حــداقل بمــدت 10 ســال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

و) افـرادي کـه داراي درجـه کارشناسـي ارشـد در رشـته هـاي غيرمهندسـي هسـتند و حـداقل بمـدت 8 سـال در يکي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

ز) افـرادي کـه داراي درجـه دکتـرا در رشـته هـاي غيرمهندسـي هسـتند و حـداقل بمـدت 3 سـال در يکـي از رشته هاي مهندسي دريا مشغول بکار باشند.

 

اقدام برای عضویت حقیقی

شرکت سازنده