menusearch
iame.ir

معرفی

(1)
(0)
معرفی

انجمن مهندسی دریایی ایران، یک سازمان مردم نهاد علمی و غیرانتفاعی است که بــه منظــور گســترش، پيشــبرد و ارتقــاء علــم و توســعه کمــي و کيفــي نيروهــاي متخصــص و بهبــود بخشـيدن بـه امـور آموزشـي و پژوهشـي در زمينـههـاي مربـوط بـه علـوم و صـنايع دريـايي، در سال 1377 ذیل کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده و فعالیت می نماید.

صنایع دریایی از حوزه‌‏های راهبردی هر کشوری است و ظرفیت‌‏های فراوان در راستای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعۀ منطقهای و نقش قابل توجّهی در آمایش سرزمین دارد و می تواند سهم درخور و بسزایی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا نماید. همچنین ماهیت بین‌المللی فعالیت‏های دریایی امکان جلب مشارکت منطقهای و بینالمللی سرمایه‏ گذاران و جذب نقدینگی را در پی دارد.

در این راستا انجمن مهندسی دریایی ایران به عنوان یکی از نهادهای مردمی و با سابقه در این حوزه با مشارکت فارغ‌التحصیلان، اساتید و مدیران باسابقه دریایی موارد فوق را با برنامه‌ریزی در سطوح مختلف پیگیری می نماید.