menusearch
iame.ir

هیأت مدیره

(0)
(0)
هیأت مدیره

هیئت مدیره کنونی

1393 الی 1395

1391 الی 1393

1389 الی 13911387 الی 1389
1385 الی 13871383 الی 13851381 الی 13831379 الی 13811377 الی 1379
 

تعریف، اختیارات و وظایف هیأت مدیره در بندهای 12 و 13 اساسنامه

 

بخش (ب) اساسنامۀ انجمن مهندسی دریایی ایران: هيأت مديره


ماده 12:هيأت مديره انجمن مرکب از هفت نفـر عضـو اصـلي و دو نفـر علـي البـدل مـي باشـد کـه هـر دو سـال يکبار با رأي مخفـي (بصـورت رأي حضـوري يـا مکاتبـه اي) از ميـان اعضـاي ارشـد و عـادي انتخـاب مـي شـوند. در صورت رأي مکاتبه اي آئين نامه مربوطه بايستي توسط هيأت مديره تهيه و تصويب گردد.

12-1-هيچ يک از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

تبصـره: حـداکثر 2 نفـر از اعضـاي هيـأت مـديره قبلـي مشـمول ايـن قاعـده در صـورت کسـب 4/3 آراء مجمـع عمومي مي توانند فقط براي يک دوره ديگر به عضويت هيأت مديره درآيند.

12-2-عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

12-3-هيأت مـديره حـداکثر تـا 10 روز پـس از انتخـاب شـدن تشـکيل جلسـه داده و بـا راي کتبـي نسـبت بـه تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.

12-4-کليه اسناد تعهـدآور و اوراق بهـادار بـا امضـاي رئـيس هيـأت مـديره و خزانـه دار، همـراه بـا مهـر انجمـن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيأت مديره يا نماينده او (از اعضاي هيأت مديره) معتبر است.

12-5-هيـأت مـديره موظـف اسـت برحسـب نيـاز و حـداقل هـر مـاه يکبـار تشـکيل جلسـه دهـد. فاصـله بـين ارسال دعوت نامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

12-6-جلسات هيأت مديره بـا حضـور اکثريـت اعضـا هيـأت مـديره رسـميت مـي يابـد و تصـميمات متخـذه بـا اکثريت آراي موافق (از کل اعضا هيأت مديره) معتبر است.

12-7-کليــه مصــوبات هيــأت مــديره ثبــت و پــس از امضــاي اعضــا در دفتــر صورتجلســات هيــأت مــديره نگهداري مي شود.

12-8-شرکت اعضاي هيـأت مـديره در جلسـات ضـروري اسـت و غيبـت هريـک از اعضـا بـدون عـذر موجـه بـه تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

12-9-درصـورت اسـتعفا، برکنـاري يـا فـوت هـر يـک از اعضـاي هيـأت مـديره، عضـو علـي البـدل بـراي مـدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

12-10-شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

12-11-هيـأت مـديره موظـف اسـت ظـرف حـداکثر 4 مـاه پـيش از پايـان تصـدي خـود نسـبت بـه فراخـواني مجمــع عمــومي و انتخــاب هيــأت مــديره جديــد اقــدام و بلافاصــله نتــايج را همــراه صورتجلســه مجمــع بــراي بررسي به کميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

تبصـره: هيـأت مـديره پيشـين تـا تاييـد هيـأت مـديره جديـد از سـوي کميسـيون انجمـن هـاي علمـي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.


ماده13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است.

13-1-اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

13-2-تشکيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

 13-3-هيـأت مـديره مـي توانـد هـر اقـدام و معاملـه اي را کـه ضـروري بدانـد در مـورد نقـل و انتقـال امـوال غيرمنقول و تبديل احسـن يـا تـرهين و فـک رهـن و اسـتقراض بـه اسـتثناي واگـذاري قطعـي امـوال غيرمنقـول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

13-4-جـز دربـاره موضـوعاتي کـه بـه موجـب مفـاد اساسـنامه اخـذ تصـميم و اقـدام دربـاره آنهـا در صـلاحيت خاص مجـامع عمـومي اسـت، هيـأت مـديره کليـه اختيـارات لازم بـراي اداره امـور را مشـروط بـه رعايـت حـدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.

13-5-تهيه گزارش سـالانه و تنظـيم تـراز مـالي و صورتجلسـات درآمـدها و هزينـه هـاي انجمـن بـراي تصـويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

13-6-اقامه دعـوي و پاسـخگويي بـه دعـاوي اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي در تمـام مراجـع و مراحـل دادرسـي با حق تعيين وکيلي و حق وکيل غير.

13-7-انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

13-8-اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي درچهارچوب وظايف انجمن.

13-9-جذب هدايا و کمک هاي مالي.

13-10-اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي.

13-11-اتخــاذ تصــميم در مــورد عضــويت انجمــن در مجــامع علمــي داخلــي و خــارجي بــا رعايــت قــوانين و مقررات جاري کشور.

13-12-ارسال گزارش هاي لازم به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري