انجمن مهندسی دریایی

انجمن مهندسی دریایی
تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاهتبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاه - بریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای ان - اضل، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، - ی نسبت به انجمن مهندسی دریایی ایران ه - أت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - گرمی جامعۀ دریایی کشور بوده است و امی - وم و صنایع دریایی ایفا نماییم. و م
سردار دریادار فدوی ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
542 بازدید، چهارشنبه یکم خرداد ۹۸
موسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکسموسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکس - ز عضویت در انجمن بین‌المللی رده& - از بخش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - خش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - مای ناوگان دریایی کشور را برآورده کنن - j;های بیمه دریایی و کلوپ‌های P&a - یا تأسیسات دریایی موضوع بیمه به لحاظ
کاپیتان فرخ هاشمی ، موسسه رده‌بندی آسیا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، آیاکس ، خبرنامه مهندسی دریا ،
532 بازدید، جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی استچالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ب - ایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یزی به نام مهندسی پزشکی وجود داشت و ی - ه‌های مهندسی صنایع تازه جان گرفت - دمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با - رکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌ف - راکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج&zwn - نی در حوزه دریایی نداشته‌اند و ا - ودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگا - ان از نابن دریایی ایران ظرف مدت کوتاه
بهمن حروفی ابراهیمی ، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، توسعه صنایع دریایی ، سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی ، انجمن‌های دریایی ،
429 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
ضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ایضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ای - ت‎های انجمن مهندسی دریایی و فعالا - فاتی که در انجمن مهندسی دریایی ایران ب - بق و فعلی انجمن مهندسی دریایی را باید - به خود این انجمن و جامعه دریایی وارد - به شالوده انجمن زده است زیرا ما انجم - شبرد اهداف انجمن همسو شود، برای خنثی - ی به اهداف انجمن اختصاص پیدا کرد بناب - این جایگاه انجمن افت کرد. البته مع - رض کنید ما مهندسی برق، مکانیک، سازه&z - ه‎ای صنایع دریایی گستره عظیمی دارندکه - انشگاه‌های دریایی ایران با وجود موقعی - ی از نیروی دریایی استفاده می‎شود هشدا - انشگاه‎های دریایی به سمت تعریف و ایجا - .jpg صنایع دریایی گستره عظیمی دارندکه
دکتر عباس نوبختی ، خبرنامه مهندسی دریا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، صنایع دریایی ، رشته‌های دانشگاهی دریایی ،
401 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده استاهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده است - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد ا - ایدار صنعت دریایی تدوین نشده است رییس - ایدار صنعت دریایی به درستی تدوین نشده - هداف توسعه دریایی کشور از جمله آن‏هاس - وسعه صنایع دریایی قراردارد یا خیر؟ آی - هداف توسعه دریایی کشور از جمله آن&rlm
حسین ابراهیم زاد فاضل ، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، خبرنامه مهندسی دریا ، توسعه پایدار صنعت دریایی ، قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی ،
417 بازدید، جمعه سی و یکم خرداد ۹۸
محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیممحرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم - ال است که انجمن مهندسی دریایی ایران ش - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ک - یأت مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد ا - آن گریبان انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گ - ی، نه تنها انجمن بلکه اسناد و مدارک ا - رشته امور انجمن را به دست گرفته است، - ت اجتماعی، انجمن تشکیل می‌دهیم و - مدیره فعلی انجمن بعد از اینکه در انتخ - هیات مدیره انجمن ایجاد شد، موانع پی د - تخاب جامعه دریایی حاضر در مجمع باید س - میان جامعه دریایی است. رئیس هیات م - میان جامعه دریایی ایجاد شد و اجازه ور - همه فعالان دریایی به انجمن وجود دارد، - واست جامعه دریایی برای تغییر را بگیرن
انجمن مهندسی دریایی ایران ، محمدسعید سیف ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، شفاف‌سازی ، مجمع موسسه رده‌بندی ایرانیان ،
380 بازدید، یکشنبه دوم تیر ۹۸
محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم (2)محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم (2) - ال است که انجمن مهندسی دریایی ایران ش - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ک - به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران ع - wnj;مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ت - یأت مدیره انجمن مهندسی دریایی مورد تا - ی، نه تنها انجمن بلکه اسناد و مدارک ا - رشته امور انجمن را به دست گرفته است، - می اخیر آن انجمن مورد پذیرش بوده و پس - نتخب را در انجمن غیر قانونی ‎دانس - ه در اداره انجمن و موضوعات مالی توسط - تخاب جامعه دریایی حاضر در مجمع باید س
انجمن مهندسی دریایی ایران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، محمدسعید سیف ، شفاف سازی ،
420 بازدید، یکشنبه دوم تیر ۹۸
از بن‌بست مجادلات خارج شویماز بن‌بست مجادلات خارج شویم - دیره سابق انجمن مهندسی دریایی ایران ب - انتخابات انجمن مهندسی دریایی ایران ب - nj;ها در انجمن مهندسی دریایی ایران ا - عنوان آن انجمن مهندسی دریایی ایران ا - نکه شاکله انجمن مهندسی دریایی ایران ک - به واگذاری انجمن علاقه‎ای ندارند، گف - به واگذاری انجمن علاقه‎ای ندارند - zwnj;مدیره انجمن که علاقه‎ای به و - ال اخیر در انجمن رخ داد متأسف هستم، خ - : زیرا اگر انجمن در همان زمان پس از ا - امعه و بخش دریایی کشور در دو سال اخیر - نعت و دانش دریایی در کشور کمک کند با - ش‌های دریایی کشور نیست زیرا همه& - ان از بدنه دریایی کشور هستند که از ای - ی از جامعه دریایی که همیشه از این ان
دکتر حمید زراعتگر ، بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران ، کمسیون انجمن‌های علمی ایران ، حسن‌رضا صفری ، مجمع سال 95 انجمن مهندسی دریایی ایران ،
135 بازدید، جمعه هجدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده