انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن مهندسی دریایی ایران
تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاهتبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاه - اضل، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ، - ی نسبت به انجمن مهندسی دریایی ایران ه - أت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای ا - رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب - جمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین - گرمی جامعۀ دریایی کشور بوده است و امی - وم و صنایع دریایی ایفا نماییم. و م
سردار دریادار فدوی ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
517 بازدید، چهارشنبه یکم خرداد ۹۸
موسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکسموسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکس - ز عضویت در انجمن بین‌المللی رده& - از بخش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - خش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - مای ناوگان دریایی کشور را برآورده کنن - j;های بیمه دریایی و کلوپ‌های P&a - یا تأسیسات دریایی موضوع بیمه به لحاظ - ت به بازار ایران بودند، مؤسسات رده‎بن - اری خود با ایران به مذاکره با دو موسس - ه رده‌بندی ایران پرداختند. موسسه رده‎ - ت به بازار ایران بودند، مؤسسات رده&lr - ‌بندی ایران پرداختند. موسسه رده&
کاپیتان فرخ هاشمی ، موسسه رده‌بندی آسیا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، آیاکس ، خبرنامه مهندسی دریا ،
453 بازدید، جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی استچالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ب - ایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یزی به نام مهندسی پزشکی وجود داشت و ی - ه‌های مهندسی صنایع تازه جان گرفت - دمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با - رکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌ف - راکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج&zwn - نی در حوزه دریایی نداشته‌اند و ا - ودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگا - ان از نابن دریایی ایران ظرف مدت کوتاه - گان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد ن
بهمن حروفی ابراهیمی ، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، توسعه صنایع دریایی ، سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی ، انجمن‌های دریایی ،
370 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
ضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ایضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ای - فاتی که در انجمن مهندسی دریایی ایران ب - یت‎های انجمن مهندسی دریایی و فعال - به خود این انجمن و جامعه دریایی وارد - ابق و فعلی انجمن مهندسی دریایی را بای - به شالوده انجمن زده است زیرا ما انجم - شبرد اهداف انجمن همسو شود، برای خنثی - ;های انجمن مهندسی دریایی و فعالان دری - رض کنید ما مهندسی برق، مکانیک، سازه&z - فعلی انجمن مهندسی دریایی را باید به د - ه‎ای صنایع دریایی گستره عظیمی دارندکه - انشگاه‌های دریایی ایران با وجود موقعی - ی از نیروی دریایی استفاده می‎شود هشدا - انشگاه‎های دریایی به سمت تعریف و ایجا - .jpg صنایع دریایی گستره عظیمی دارندکه - های دریایی ایران با وجود موقعیت مناسب - است. صنعت ایران صنعتی مونتاژ بوده که - یع را وارد ایران کرده‌اند بنابرا - مانی که به ایران آمدند صنعت مونتاژ بو - ین وقتی از ایران رفتند تکنولوژی ساخت
دکتر عباس نوبختی ، خبرنامه مهندسی دریا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، صنایع دریایی ، رشته‌های دانشگاهی دریایی ،
341 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده استاهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده است - هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد - دیره انجمن مهندسی دریایی معتقد است، د - ایدار صنعت دریایی تدوین نشده است رییس - جمن مهندسی دریایی معتقد است، در کشور - ایدار صنعت دریایی به درستی تدوین نشده - هداف توسعه دریایی کشور از جمله آن‏هاس - وسعه صنایع دریایی قراردارد یا خیر؟ آی - ایع دریایی ایران است که در اردیبهشت م - وری اسلامی ایران نیز مامور شده است تا - دریایی در ایران نه تنها تخصص کافی و
حسین ابراهیم زاد فاضل ، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، خبرنامه مهندسی دریا ، توسعه پایدار صنعت دریایی ، قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی ،
347 بازدید، جمعه سی و یکم خرداد ۹۸
محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیممحرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم - ال است که انجمن مهندسی دریایی ایران ش - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ک - آن گریبان انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گ - nj; مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ت - ی، نه تنها انجمن بلکه اسناد و مدارک ا - رشته امور انجمن را به دست گرفته است، - هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد - ت اجتماعی، انجمن تشکیل می‌دهیم و - مدیره فعلی انجمن بعد از اینکه در انتخ - دیره انجمن مهندسی دریایی معتقد است شف - تخاب جامعه دریایی حاضر در مجمع باید س - جمن مهندسی دریایی معتقد است شفاف سازی - میان جامعه دریایی است. رئیس هیات م - میان جامعه دریایی ایجاد شد و اجازه ور - همه فعالان دریایی به انجمن وجود دارد،
انجمن مهندسی دریایی ایران ، محمدسعید سیف ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، شفاف‌سازی ، مجمع موسسه رده‌بندی ایرانیان ،
320 بازدید، یکشنبه دوم تیر ۹۸
محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم (2)محرمانه نداریم؛ شفاف‌سازی می‌کنیم (2) - ال است که انجمن مهندسی دریایی ایران ش - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ک - به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران ع - wnj;مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ت - ی، نه تنها انجمن بلکه اسناد و مدارک ا - رشته امور انجمن را به دست گرفته است، - می اخیر آن انجمن مورد پذیرش بوده و پس - نتخب را در انجمن غیر قانونی ‎دانس - ه در اداره انجمن و موضوعات مالی توسط - دیره انجمن مهندسی دریایی مورد تایید ک - سابق انجمن مهندسی دریایی تغییر داد و - نامه انجمن مهندسی دریایی گفته شده است - تخاب جامعه دریایی حاضر در مجمع باید س - جمن مهندسی دریایی مورد تایید کمیسیون - جمن مهندسی دریایی تغییر داد و با لحنی - جمن مهندسی دریایی گفته شده است که &la - الکان کشتی ایران در اداره ثبت شرکت&lr
انجمن مهندسی دریایی ایران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، محمدسعید سیف ، شفاف سازی ،
364 بازدید، یکشنبه دوم تیر ۹۸
از بن‌بست مجادلات خارج شویماز بن‌بست مجادلات خارج شویم - دیره سابق انجمن مهندسی دریایی ایران ب - انتخابات انجمن مهندسی دریایی ایران ب - nj;ها در انجمن مهندسی دریایی ایران ا - عنوان آن انجمن مهندسی دریایی ایران ا - نکه شاکله انجمن مهندسی دریایی ایران ک - به واگذاری انجمن علاقه‎ای ندارند، گف - به واگذاری انجمن علاقه‎ای ندارند - zwnj;مدیره انجمن که علاقه‎ای به و - ال اخیر در انجمن رخ داد متأسف هستم، خ - : زیرا اگر انجمن در همان زمان پس از ا - امعه و بخش دریایی کشور در دو سال اخیر - نعت و دانش دریایی در کشور کمک کند با - ش‌های دریایی کشور نیست زیرا همه& - ان از بدنه دریایی کشور هستند که از ای - ی از جامعه دریایی که همیشه از این ان
دکتر حمید زراعتگر ، بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران ، کمسیون انجمن‌های علمی ایران ، حسن‌رضا صفری ، مجمع سال 95 انجمن مهندسی دریایی ایران ،
58 بازدید، جمعه هجدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده