خبرنامه مهندسی دریا

خبرنامه مهندسی دریا
خبرنامه مهندسی دریا: شماره 130خبرنامه مهندسی دریا: شماره 130 - خبرنامه مهندسی دریا : شماره 130 یکصدوس
بیستمین همایش صنایع دریایی ، جزیره کیش ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، خبرنامه مهندسی دریا ، گفت‌و‌گوی دریایی ،
577 بازدید، شنبه یکم دی ۹۷
موسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکسموسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکس
کاپیتان فرخ هاشمی ، موسسه رده‌بندی آسیا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، آیاکس ، خبرنامه مهندسی دریا ،
532 بازدید، جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
ضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ایضرورت تعریف رشته‎های دانشگاهی میان‎رشته‎ای - ;های انجمن مهندسی دریایی و فعالان دری - رض کنید ما مهندسی برق، مکانیک، سازه&z - که درانجمن مهندسی دریایی ایران به وجو - فعلی انجمن مهندسی دریایی را باید به د - له در حوزه دریا عمیق تر است زیرا مسائ - نشان دهیم دریا اهمیت دارد اما اکنون - یی در حوزه دریا وجود دارد که ما هنوز - ریم که بخش دریا را با محدود کردن کشتی - و شاید به دریا بپردازند بنابراین ما
دکتر عباس نوبختی ، خبرنامه مهندسی دریا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، صنایع دریایی ، رشته‌های دانشگاهی دریایی ،
400 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
حمایت تمام‌قد از دریانوردانحمایت تمام‌قد از دریانوردان
ساسان رضایی ، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران ، خبرنامه مهندسی دریا ،
466 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
حمایت‎های مالی صندوق توسعه صنایع دریایی در راه استحمایت‎های مالی صندوق توسعه صنایع دریایی در راه است
مهندس عبدالمجید رضوانی ، صندوق توسعه صنایع دریایی ، خبرنامه مهندسی دریا ، جمل‌ونقل دریایی ، تسهیلات دریایی ،
382 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده استاهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین نشده است - دیره انجمن مهندسی دریایی معتقد است، د - ید در حوزه دریا عملکردی داشته باشند،
حسین ابراهیم زاد فاضل ، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، خبرنامه مهندسی دریا ، توسعه پایدار صنعت دریایی ، قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی ،
416 بازدید، جمعه سی و یکم خرداد ۹۸
شرکت سازنده